محصولات فرآوری شرکت کیش گوشت فارس

همبرگر و کباب لقمه

همبرگر 90 درصد

همبرگر 90 درصد

همبرگر70 درصد

همبرگر70 درصد

همبرگر30 درصد

همبرگر30 درصد

کباب لقمه 70 درصد

کباب لقمه 70 درصد

جوجه کباب

جوجه کباب ماست سماق

جوجه کباب ماست سماق

جوجه کباب یونانی

جوجه کباب یونانی

جوجه کباب  بوفالو وینگز

جوجه کباب بوفالو وینگز

جوجه کباب کتف و بال زعفرانی

جوجه کباب کتف و بال زعفرانی

جوجه کباب مکزیکی

جوجه کباب مکزیکی

جوجه کباب زعفرانی

جوجه کباب زعفرانی

جوجه کباب لاری

جوجه کباب لاری

جوجه کباب سبزیجات

جوجه کباب سبزیجات