محصولات گوشتی شرکت کیش گوشت فارس

گوشت بسته بندی تازه

شيشليك گوسفندی

شيشليك گوسفندی

سردست اسلایس شده گوسفند

سردست اسلایس شده گوسفند

ماهيچه گوسفندی

ماهيچه گوسفندی

قلم ران گوسفند

قلم ران گوسفند

سفید ران گوسفند

سفید ران گوسفند

آبگوشتی گوسفند

آبگوشتی گوسفند

قلم ماهیچه گوسفند(برش خورده)

قلم ماهیچه گوسفند(برش خورده)

گل ماهیچه گوسفندی

گل ماهیچه گوسفندی

گردن برش خورده گوسفندی

گردن برش خورده گوسفندی

ران و كعب گوسفند

ران و كعب گوسفند

ران گوسفند

ران گوسفند

مغز ران گوساله

مغز ران گوساله

مغز ران گوساله ممتاز لقمه ای

مغز ران گوساله ممتاز لقمه ای

ژیگو گوساله

ژیگو گوساله

دمبالچه گوساله

دمبالچه گوساله

شيشليك بی استخوان

شيشليك بی استخوان

رولت گوشت

رولت گوشت

استيك

استيك

بيف استرگانف

بيف استرگانف

تيبون استيك

تيبون استيك

ران و كعب بدون برش

ران و كعب بدون برش

گوشت منجمد

سردست گوساله

سردست گوساله

مغز ران گوساله

مغز ران گوساله

گرد ران گوسفند

گرد ران گوسفند

گرد دست گوسفند

گرد دست گوسفند