محصولات ماهی شرکت کیش گوشت فارس

ماهی

ماهی حلوا سفید

ماهی حلوا سفید

ماهی سرخو

ماهی سرخو

ماهی کفال

ماهی کفال

ماهی قباد

ماهی قباد

ماهی جت

ماهی جت

ماهی شهری(کیش)

ماهی شهری(کیش)

ماهی سارم

ماهی سارم

ماهی سالمون

ماهی سالمون