محصولات مرغ شرکت کیش گوشت فارس

مرغ تازه بسته بندی

ران لقمه ای مرغ

ران لقمه ای مرغ

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ

ساق مرغ

ساق مرغ

سینه مرغ

سینه مرغ

کتف و بال

کتف و بال

فیله مرغ

فیله مرغ