بازدید مهندس کاوسی مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش و دکتر سیفی رئیس شبکه دامپزشکی کیش

بازدید دکتر شریفی، نخبه کشوری

بازدید دکتر طبرایی کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور